KONTAKTY

PROPETICA spol. s r.o.
Nám. 28. dubna 26
635 00 Brno
tel: +420 603 862 795
obchod@propetica.cz

ANKETA

Potřebovali jste již pro svého zvířecího kamaráda ortézu?

Ano 36% Ano, ale nebylo, kde ji koupit. 26% Ne 21% Nemám názor 17%

Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

PROPETICA spol. s r.o.

se sídlem Brno, náměstí 28.dubna 23/26, PSČ 63500

identifikační číslo: 29208301

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 65759

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese      www. ortezyprozvirata.cz

 

Tento reklamační řád je platný od 1.9.2016. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www. ortezyprozvirata.cz.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností podnikatele PROPETICA spol. s r.o., se sídlem Brno, náměstí 28.dubna 23/26, PSČ 63500, identifikační číslo: 29208301, společnost zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 65759 (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

II. Podmínky reklamace
1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@propetica.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Místem pro uplatnění reklamace (po předchozí telefonické domluvě) je podnikatele PROPETICA spol. s r.o., se sídlem Brno, náměstí 28.dubna 23/26, PSČ 63500, identifikační číslo: 29208301. Reklamovat lze i e-mailem na adrese: obchod@propetica.cz, nebo písemně listinou zaslanou poštou prodávajícímu do místa uplatnění reklamace. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího.

5. Při  reklamaci vadného plnění je povinen kupující uvést, o jakou vadu se jedná. V případě reklamace vadného plnění dále musí kupující uvést, ve smyslu ust. § 2106 odst. 1,2,3 občanského zákoníku, jaké řešení z titulu vadného plnění navrhuje. Prodávající je povinen  s kupujícím v případě osobní reklamace sepsat reklamační protokol, kde budou uvedeny kupujícím udávané vady a jeho volba práva pro vyřešení reklamace dle ust. § 2 106 občanského zákoníku.

III. Volba kupujícího, vyřízení reklamace

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

6. Pokud byla reklamace vyřízena dodáním nové věci, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. V případě oprávněné reklamace provede prodávající v souladu s požadavkem kupujícího opravu věci nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu, kterou zašle kupujícímu dle jeho požadavku, či na poslední známou adresu kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupní cenu v plné výši kupujícímu.

7. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit do sídla prodávajícího, kde bude vyřízená reklamace řešena prodávajícím proti předloženému originálu příjemky reklamace.

 

V Brně dne 1.9.2016

 

 

Za podnikatele Adam Dvořáček, společník